Guangzhou Dongsheng Biotech Co., Ltd
Công ty
Sản phẩm
PCR Master Mix
Kết hợp PCR thời gian thực
Một bước RT QPCR Master Mix
Xây dựng Thư viện NGS
Ống lấy mẫu vi rút dùng một lần
Bộ chiết xuất axit nucleic siêu vi
Bộ phát hiện axit nucleic
Thử nghiệm kháng nguyên siêu vi nhanh chóng
Điện di DNA Marker
Vết gel axit nucleic
Bộ đệm điện di DNA
Thuốc thử PCR phiên mã ngược
Cột Silica Spin
Sản phẩm chẩn đoán trong ống nghiệm